wage boards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage boards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage boards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage boards.

Từ điển Anh Việt

  • Wage boards

    (Econ) Ban điều hành tiền công.

    + Các cơ quan pháp quy tương tự như các hội đồng lương quản lý điều hành và điều kiện lao động trong ngành nông nghiệp.