wage system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage system

    * kinh tế

    chế độ tiền lương