wage units nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage units nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage units giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage units.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage units

    * kinh tế

    đơn vị tiền lương