wage sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage sheet

    * kinh tế

    phiếu trả lương