wage-worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage-worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage-worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage-worker.

Từ điển Anh Việt

  • wage-worker

    * danh từ

    người làm thuê