wage index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage index

    * kinh tế

    chỉ số tiền lương