wage talks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage talks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage talks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage talks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage talks

    * kinh tế

    cuộc đàm phán đòi tăng lương