wage pause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage pause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage pause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage pause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage pause

    * kinh tế

    sự ngừng trả lương