wage structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage structure

    * kinh tế

    kết cấu tiền lương