wage standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage standard

    * kinh tế

    tiêu chuẩn tiền lương