wage raise talk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage raise talk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage raise talk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage raise talk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage raise talk

    * kinh tế

    đàm phán tăng lương