wage per hour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage per hour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage per hour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage per hour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage per hour

    * kinh tế

    lương giờ