wage movements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage movements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage movements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage movements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage movements

    * kinh tế

    biến động tiền lương