wage leadership nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage leadership nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage leadership giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage leadership.

Từ điển Anh Việt

  • Wage leadership

    (Econ) Xác định tiền công theo mức tham khảo.

    + Tình thế trong đó việc trả lương cho một hoặc một số người trong một khu vực cụ thể được coi là mức tham khảo cho mọi yêu cầu lương sau này.