wage indexation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage indexation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage indexation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage indexation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage indexation

    * kinh tế

    sự chỉ số hóa tiền lương