wage incentive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage incentive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage incentive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage incentive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage incentive

    * kinh tế

    tiền lương có tính khuyến khích