wage frontier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage frontier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage frontier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage frontier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage frontier

    * kinh tế

    giới hạn tiền lương