wage explosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage explosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage explosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage explosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage explosion

    * kinh tế

    sự bùng nổ tăng lương

    sự bùng nổ tiền lương