wage contracts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage contracts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage contracts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage contracts.

Từ điển Anh Việt

  • Wage contracts

    (Econ) Hợp đồng tiền công

    + Thoả thuận chính thức hoặc không chính thức giữa một bên là người sử dụng lao động với một bên là người đại diện lao động về số giờ làm việc, khối lượng công việc và tiền lương.