twin town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin town.

Từ điển Anh Việt

  • twin town

    * danh từ

    thành phố kết nghĩa (một trong hai thành phố, thường ở hai nước khác nhau, đã lập những mối quan hệ đặc biệt với nhau)