twin ends nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin ends nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin ends giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin ends.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin ends

    * kỹ thuật

    dệt may:

    sợi dọc kép