twin house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin house

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà ghép từng đôi một