twinhwinz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twinhwinz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twinhwinz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twinhwinz.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twinhwinz

    * kỹ thuật

    y học:

    trẻ sinh đôi