twin pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin pack

    * kỹ thuật

    bó kép

    gói kép