twin mount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin mount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin mount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin mount.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin mount

    * kỹ thuật

    sự ghép đôi