twin axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin axle

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cầu xe đôi