twin horst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin horst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin horst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin horst.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin horst

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    địa lũy kép