twin port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin port

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng đôi, cổng kép