twin axial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin axial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin axial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin axial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin axial

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trục đôi, trục kép