twin-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin-born.

Từ điển Anh Việt

  • twin-born

    /'twin,bɔ:n/

    * tính từ

    đẻ sinh đôi