twin tenon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin tenon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin tenon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin tenon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin tenon

    * kỹ thuật

    mộng kép