twin bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin bed.

Từ điển Anh Việt

  • twin bed

    * danh từ

    một cái trong một đôi giừơng đơn trong một căn phòng cho hai người ở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • twin bed

    one of a pair of identical beds