twin cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin cock

    * kỹ thuật

    vòi hai ngả