twin plug or twin spark ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin plug or twin spark ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin plug or twin spark ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin plug or twin spark ignition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin plug or twin spark ignition

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hệ thống đánh lửa trực tiếp bộ bin đôi