t bevel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t bevel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t bevel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t bevel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t bevel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thước bẻ