to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của to.

Từ điển Anh Việt

 • to

  /tu:, tu, tə/

  * giới từ, (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) unto

  đến, tới, về

  from earth to heaven: từ đất đến trời

  the road to Hanoi: con đường đến Hà nội

  to the north: về hướng bắc

  cho đến

  to fight to the end: đánh đến cùng

  you must drink it to the last drop: anh phải uống cho đến giọt cuối cùng

  to count up to twenty: đếm cho đến hai mươi

  cho, với

  to explain something to somebody: giải thích điều gì cho ai

  it may be useful to your friend: điều đó có thể có ích cho bạn anh

  I'm not used to that: tôi không quen với cái đó

  to be kind to somebody: tử tế với ai

  đối với, về phần

  as to your friend: còn về phần bạn anh

  theo

  to my mind: theo ý tôi

  to sing to the violin: hát theo viôlông

  so với, hơn

  I prefer this to that: tôi thích cái này hơn cái kia

  trước, đối, chọi

  face to face: đối diện

  two to one: hai chọi một

  shoulder to shoulder: vai chen (kề) vai

  của; ở

  secretary to the manager: thư ký của giám đốc

  Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic: đại sứ Việt nam ở nước cộng hoà nhân dân Mông cổ

  để, được

  he came to help me: anh ta đến để giúp đỡ tôi

  we hope to see you soon: tôi hy vọng được sớm gặp anh

  * giới từ

  (đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)

  to go: đi

  to see: thấy

  * phó từ

  vào, lại

  push the door to: hãy đẩy cửa đóng vào

  to go to and fro: đi đi lại lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • to

  * kinh tế

  ghi nợ