toll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toll.

Từ điển Anh Việt

 • toll

  /toul/

  * danh từ

  thuế qua đường, thuế qua cầu; thuế đậu bến; thuế chỗ ngồi (ở chợ...)

  phần thóc công xay (phần thóc giữ lại để cho tiền công xay)

  to take toll of

  (nghĩa bóng) lấy đi mất một phần lớn, tiêu diệt mất một phần lớn

  roat toll

  số người bị tai nạn xe cộ

  * nội động từ

  thu thuế (cầu, đường, chợ...)

  nộp thuế (cầu, đường, chợ...)

  * danh từ

  sự rung chuông

  tiếng chuông rung

  * ngoại động từ

  rung, đánh, gõ (chuông...)

  to toll the bell: rung chuông

  rung, điểm (chuông đồng hồ...)

  the clock tolled midnight: đồng hồ điểm 12 giờ đêm

  rung chuông báo

  to toll someone's death: rung chuông báo tử người nào

  * nội động từ

  rung, điểm (chuông đồng hồ...)

 • toll

  (toán kinh tế) thuế cầu, thuế đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • toll

  * kinh tế

  lệ phí

  phí chuyển hàng

  phí điện thoại đường dài

  phí thông hành

  phí thông hành, thông lưu (cầu, đường)

  số người thương vong (trong tai nạn)

  sự mất mát, thiệt hại

  thông lưu (cầu đường...)

  thuế dựng sạp

  thuế hoa chi

  thuế quá cảnh

  * kỹ thuật

  đánh

  xây dựng:

  gõ (chuông)

  ô tô:

  lệ phí cầu, đường

  toán & tin:

  thuế cầu

  thuế đường

  hóa học & vật liệu:

  thuế lưu thông

  thuế qua cầu

  thuế qua đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • toll

  a fee levied for the use of roads or bridges (used for maintenance)

  ring slowly

  For whom the bell tolls

  charge a fee for using

  Toll the bridges into New York City

  Similar:

  price: value measured by what must be given or done or undergone to obtain something

  the cost in human life was enormous

  the price of success is hard work

  what price glory?

  Synonyms: cost

  bell: the sound of a bell being struck

  saved by the bell

  she heard the distant toll of church bells