price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price.

Từ điển Anh Việt

 • price

  /prais/

  * danh từ

  giá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  cost price: giá vốn

  fixed price: giá nhất định

  wholesale price: giá buôn bán

  retail price: giá bán lẻ

  beyond (above, without) price: vô giá, không định giá được

  at any price: bằng bất cứ giá nào

  independence at any price: phải dành được độc lập bằng bất cứ giá nào

  under the rule of mammon, every man has his price: dưới sự thống trị của đồng tiền, người nào cũng có thể mua chuộc được

  giá đánh cuộc

  the starting price of a horse: giá đánh cuộc đặt lúc ngựa bắt đầu chạy đua

  (từ cổ,nghĩa cổ) giá trị, sự quý giá

  a pearl of great price: viên ngọc trai quý giá

  to set a price on someone's head

  treo giải thưởng lấy đầu ai

  what price...?

  (từ lóng) là cái thá gì...?, nước mẹ gì...?

  what price the SEATO?: khối Đông-Nam-A thì nước mẹ gì?

  * ngoại động từ

  đặt giá, định giá; (nghĩa bóng) đánh giá

  to price onself out of the market

  lấy giá cắt cổ

 • Price

  (Econ) Giá

  + Giá của một loại hàng hoá hoặc giá đầu vào cho thấy cái phải chi để có được một thứ hàng hoá hay dịch vụ.

 • price

  (toán kinh tế) giá cả, giá

  accounting p. giá kiểm tra

  base p.s giá cơ sở

  cost p. giá thành

  detail p. giá bán lẻ

  floor p.s giá tối thiểu

  market p. giá thị trường

  selling p. giá bán

  wholesale p. giá bán buôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • price

  * kinh tế

  đánh giá

  đặt giá

  định giá

  ghi giá

  giá

  giá cả

  giá trị

  * kỹ thuật

  định giá

  giá

  giá cả

  toán & tin:

  giá cả, giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • price

  the amount of money needed to purchase something

  the price of gasoline

  he got his new car on excellent terms

  how much is the damage?

  Synonyms: terms, damage

  value measured by what must be given or done or undergone to obtain something

  the cost in human life was enormous

  the price of success is hard work

  what price glory?

  Synonyms: cost, toll

  the high value or worth of something

  her price is far above rubies

  a monetary reward for helping to catch a criminal

  the cattle thief has a price on his head

  cost of bribing someone

  they say that every politician has a price

  United States operatic soprano (born 1927)

  Synonyms: Leontyne Price, Mary Leontyne Price

  determine the price of

  The grocer priced his wares high

  ascertain or learn the price of

  Have you priced personal computers lately?

  Similar:

  monetary value: the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold)

  the fluctuating monetary value of gold and silver

  he puts a high price on his services

  he couldn't calculate the cost of the collection

  Synonyms: cost