price mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price mark

    * kinh tế

    nhãn ghi giá