price-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price-ring.

Từ điển Anh Việt

  • price-ring

    /'praisriɳ/

    * danh từ

    hội liên hiệp giá cả (giữa bọn tư bản độc quyền để nâng hoặc giữ giá)