price idea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price idea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price idea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price idea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price idea

    * kinh tế

    ý niệm giá cả