price-boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price-boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price-boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price-boom.

Từ điển Anh Việt

  • price-boom

    /'praisbu:m/

    * danh từ

    mức giá cả tăng vọt; sự tăng vọt giá cả