price hike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price hike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price hike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price hike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price hike

    * kinh tế

    nâng giá

    sự tăng giá