price-index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price-index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price-index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price-index.

Từ điển Anh Việt

  • price-index

    * danh từ

    chỉ số giá cả