price effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price effect.

Từ điển Anh Việt

  • Price effect

    (Econ) Hiệu ứng giá.

    + Sự thay đổi của cầu đối với một hàng hoá xảy ra do có một thay đổi của giá hàng hoá đó.