price-tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price-tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price-tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price-tag.

Từ điển Anh Việt

  • price-tag

    * danh từ

    nhãn ghi giá của cái gì; chi phí của cái gì