toll-free call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toll-free call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toll-free call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toll-free call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toll-free call

    * kỹ thuật

    cuộc gọi miễn phí

    điện tử & viễn thông:

    cuộc gọi không (tính) cước