toll-free bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toll-free bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toll-free bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toll-free bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toll-free bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu miễn lệ phí