bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bell.

Từ điển Anh Việt

 • bell

  /bel/

  * danh từ

  cái chuông; nhạc (ở cổ ngựa...)

  tiếng chuông

  (thực vật học) tràng hoa

  (địa lý,địa chất) thể vòm

  to bear the bell

  giữ vai trò phụ trách, giữ vai trò lãnh đạo, ở địa vị hàng đầu

  to bear (carry) away the bell

  chiếm giải nhất trong cuộc thi

  to lose the bell

  thất bại trong cuộc thi

  to ring the bell

  rung chuông

  (thực vật học) tiến bộ, đạt được những kết quả tốt

  to ring one's own bell

  tự mình làm quảng cáo cho mình, tự mình khua chuông gõ mõ cho mình

  * ngoại động từ

  buộc chuông vào, treo chuông vào

  to bell the cat

  đứng mũi chịu sào; giơ đầu chịu báng

  * danh từ

  tiếng kêu động đực (hươu nai)

  * nội động từ

  kêu, rống (hươu nai động đực)

 • bell

  (Tech) chuông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bell

  * kinh tế

  tiếng chuông

  * kỹ thuật

  cái chuông

  cupôn

  miệng

  miệng loe

  ống mềm

  tiếng chuông

  vòm

  xây dựng:

  chuông

  đầu cột côrin

  miệng chuông

  hóa học & vật liệu:

  côn nắp

  đánh chuông

  vật lý:

  côn nạp liệu

  nón nạp liệu

  cơ khí & công trình:

  thể vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bell

  a hollow device made of metal that makes a ringing sound when struck

  the sound of a bell being struck

  saved by the bell

  she heard the distant toll of church bells

  Synonyms: toll

  (nautical) each of the eight half-hour units of nautical time signaled by strokes of a ship's bell; eight bells signals 4:00, 8:00, or 12:00 o'clock, either a.m. or p.m.

  Synonyms: ship's bell

  the shape of a bell

  Synonyms: bell shape, campana

  a phonetician and father of Alexander Graham Bell (1819-1905)

  Synonyms: Melville Bell, Alexander Melville Bell

  English painter; sister of Virginia Woolf; prominent member of the Bloomsbury Group (1879-1961)

  Synonyms: Vanessa Bell, Vanessa Stephen

  United States inventor (born in Scotland) of the telephone (1847-1922)

  Synonyms: Alexander Bell, Alexander Graham Bell

  the flared opening of a tubular device

  attach a bell to

  bell cows

  Similar:

  doorbell: a push button at an outer door that gives a ringing or buzzing signal when pushed

  Synonyms: buzzer

  chime: a percussion instrument consisting of a set of tuned bells that are struck with a hammer; used as an orchestral instrument

  Synonyms: gong