belly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belly.

Từ điển Anh Việt

 • belly

  /'beli/

  * danh từ

  bụng; dạ dày

  with an empty belly: bụng đói

  to be belly pinched: kiến bò bụng, đói

  bầu (bình, lọ); chỗ khum lên (mặt đàn viôlông), chỗ phồng ra (buồm)

  a hungry belly has no ears

  (tục ngữ) bụng đói thì tai điếc

  * động từ

  (thường) + out phồng ra (cánh buồm...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • belly

  * kinh tế

  bụng

  cục bột nhào

  dạ dày

  đáy bao lưới

  đoạn giữa đùi lợn

  * kỹ thuật

  canô

  chỗ phình

  chỗ phồng

  phần bụng

  sự phình

  y học:

  bụng, cơ bụng

  giao thông & vận tải:

  sự căng gió

  sự đầy gió (buồm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • belly

  a protruding abdomen

  Synonyms: paunch

  a part that bulges deeply

  the belly of a sail

  the hollow inside of something

  in the belly of the ship

  the underpart of the body of certain vertebrates such as snakes or fish

  swell out or bulge out

  Synonyms: belly out

  Similar:

  abdomen: the region of the body of a vertebrate between the thorax and the pelvis

  Synonyms: venter, stomach